Paikalliset neuvottelut palkkaohjelman jäljellä olevan erän kohdennuksista 30.3.2010

30.3.2010

Vaasan sairaanhoitopiiri päätti palauttaa 7700€ suuruisen erän palkkaohjelmaan KVTES ratkaisun synnyttyä. Aiemmin tätä vastaava summa käytettiin palkkojen harmonisoimiseen, kun haluttiin estää palkkojen eriytyminen Tehyn jäsenten ja muun samoissa työtehtävissä työskentelevän henkilökunnan välillä. Nyt tehdyn päätöksen perusteella tämä ns. harmonisointiin käytetty raha on ikäänkuin uudelleen käytettävissä.

7700€ kuukausittaisesta summasta 7200€ käytetään hoitohenkilöstön palkkojen korotuksiin. Korotukset kohdentuvat sairaanhoitajiin ja osastonhoitajiin vuodeosastoilla. Perusteena tälle ylihoitajilta tulleeseen esitykseen olivat rekrytointivaikeudet ja kuormittavat työolosuhteet.

Tehyn neuvottelijat esittivät että erän kohdentaminen pitäisi tehdä mahdollisimman laajasti hinnoitteluryhmän HOI030 normaalitason työtehtäviin. Työnantajan esittämä malli kohdennuksista oli hyväksyttävissä, vaikka se aiheuttaa samalla työnvaativuuden tasolla olevien palkkojen eriytymistä. Tehyn neuvottelijat edellyttivät että tämä huomioidaan tulevia palkkaeriä kohdennettaessa.

Neuvotteluissa keskusteltiin myös aiemmin esillä olleesta kysymyksestä koskien "vastaavia" sairaanhoitajia esim. vuodeosastoilla ilta- ja yövuoroissa. On yleisesti tunnustettu asia, että osa kokeneemmista hoitajista kantaa muita suuremman vastuun osaston toiminnasta. Joissakin yksiköissä tämä vastuunkantaja merkitään myös työvuorosuunnitteluun. Käytännössä järjestelyllä on vaikutusta ainakin siihen miten nämä kokeneemmat hoitajat sijoitetaan tasaisesti eri työvuoroihin ja miten he voivat pitää vuosilomansa. Tehy on aiemmin jo esittänyt, että tämä vastuu pitäisi tunnustaa myös palkkauksessa. Nyt siitä oltiin yksimielisiä työnantajan edustajien kanssa. Täytyy kuitenkin löytää sopiva mittari, millä nämä henkilöt erotellaan muista. Yksi mahdollisuus on että asia huomioidaan henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin yhteydessä.

Lisätietoja neuvotteluista saa Tehyn neuvottelijoita: Mikko Männikkö. Kim Berg ja Kirsi Vaaranmaa.